Video:

Khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình.
Thái Bình tiềm năng và cơ hội đầu tư.
12