Tin hoạt động nổi bật
50 năm Thái Bình làm theo lời Bác
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến phong trào cách mạng của từng địa phương, trong đó có phong trào cách mạng tỉnh Thái Bình và Thái Bình cũng là tỉnh vinh dự được năm lần đón Bác về thăm.
  • Chung tay cải cách thủ tục hành chínhChung tay cải cách thủ tục hành chính