A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng


 I. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

1. Quản lý Văn phòng theo chế độ thủ trưởng. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban toàn bộ hoạt động của Văn phòng.

2. Lập chương trình công tác của Ban Quản lý, trình Trưởng ban duyệt. Giúp Trưởng ban, các Phó Trưởng ban chỉ đạo, điều hành chương trình công tác đã được duyệt đảm bảo tính thống nhất và liên tục trong các hoạt động.

3. Xây dựng, trình duyệt và tổ chức thực hiện các nội qui, qui chế của Ban Quản lý, của nội bộ Văn phòng.

4. Tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan có liên quan.

5. Tổng hợp thông tin, tài liệu; dự thảo báo cáo định kỳ, đột xuất, tổng hợp tình hình hoạt động của Ban Quản lý với cơ quan chức năng theo qui định.

6. Tham mưu quản lý về qui hoạch, kế hoạch công tác tổ chức, cán bộ; giúp Trưởng ban quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban Quản lý; Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức theo phân cấp.

7. Quản lý hoạt động tài chính, lập, trình duyệt, theo dõi thực hiện kế hoạch thu chi hàng năm, báo cáo quyết toán năm theo chế độ qui định. Tổ chức thu và quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí. Công khai tài chính hàng năm.

8. Quản lý công tác lao động, tiền lương của Ban Quản lý, đảm bảo chế độ, chính sách Nhà nước về lao động và tiền lương cho cán bộ, công chức và người lao động thuộc biên chế Ban Quản lý.

9. Quản lý công tác thi đua, khen thưởng, làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Ban Quản lý.

10. Tham mưu tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

11. Thực hiện các công việc quản trị hành chính của Ban Quản lý, đảm bảo các nhu cầu cho hoạt động thường xuyên của Ban; đảm bảo trật tự nội vụ, kỷ luật lao động; quản lý trụ sở, điều hành phương tiện, trang thiết bị, vật tư văn phòng và cơ sở vật chất khác.

12. Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong phạm vi cơ quan đóng trụ sở.

13. Quản lý công tác văn thư, lưu trữ, đảm bảo bí mật an toàn; quản lý hình thức, thể thức văn bản trong việc phát hành các loại văn bản thuộc thẩm quyền của Ban quản lý.

14. Quản lý mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, website của Ban; tham mưu giúp Ban Quản lý trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.

15. Phối hợp Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Ban Quản lý các khu công nghiệp;

16. Phối họp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ban, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong các cơ quan, đơn vị đó.

17. Khi cần thiết, tham mưu giúp Ban Quản lý yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn thanh tra liên ngành.

18. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng;

19. Tổng họp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Quản lý các khu công nghiệp;

20. Quản lý về tổ chức, hành chính bộ phận "một cửa" và “một cửa liên thông” tại Ban;

21. Tiếp đón, hướng dẫn, cho khách nghiên cứu, tìm hiểu, tham quan KCN;

22. Tham mưu duy trì, bổ sung việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 tại Ban Quản lý;

23. Tham mưu xây dựng, bổ sung, sửa đổi chương trình cải cách thủ tục hành chính của Ban;

24. Tham mưu công tác phát ngôn và cung cấp thông tin trong lĩnh vực hoạt động của Ban;

25. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 251
Hôm qua : 351
Tháng 08 : 8.163
Năm 2019 : 80.631