Chi tiết câu hỏi

Người gửi Ban quản trị c.ty
Ngày gửi 13-09-2010
Câu hỏi Khái niệm và trình tự thủ tục thành lập KCN theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP?
Nội dung câu hỏi
Nghị định 108/2006/NĐ-CP có quy định thủ tục, trình tự thành lập KCN, tuy nhiên trong quá trình triển khai, chúng tôi gặp một số khó khăn về cách hiểu những khái niệm về quyết định thành lập KCN, cho phép thành lập KCN, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thành lập KCN, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN. Đề nghị Tòa soạn giải thích rõ về khái niệm và trình tự thủ tục thành lập KCN theo Nghị định nêu trên?

Nội dung trả Lời

Ngày trả lời 14-09-2010
Đơn vị trả lời Ban Quản lý các KCN
Nội dung trả lời

Ngày 27/2/2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 1217/BKH-KCN&KCX hướng dẫn về thủ tục thành lập KCN, KCX, KCNC, KKT và thống nhất cách hiểu những khái niệm nêu trên.

Công văn đã giải thích cách hiểu về chủ trương đầu tư, cho phép thành lập KCN, theo đó điểm h, khoản 1, Điều 37, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định việc chấp thuận chủ trương đầu tư thành lập KCN, KCX, KCNC, KKT không phân biệt nguồn vốn, quy mô đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 71, Nghị định 108/2006/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc cho phép thành lập các KCN, KCX, KCNC, KKT.
Các quyết định của Thủ tướng Chính phủ có thể được ban hành nhằm mục đích phê duyệt quy hoạch tổng thể thành lập KCN, KCX, KCNC, KKT trong từng thời kỳ hoặc phê duyệt chủ trương thành lập của từng KCN, KCX, KCNC, KKT cụ thể. Như vậy, việc quyết định hoặc cho phép thành lập KCN, KCX, KCNC, KKT của Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 71 đã thể hiện và cụ thể hóa chủ trương đầu tư thành lập KCN, KCX, KCNC, KKT được quy định tại điều 37 nêu trên.
Về thủ tục thành lập KCN
- Các dự án KCN, KCX sau đây được xem là đã có chủ trương hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 37 và điểm b, khoản 2, Điều 71, Nghị định 108/2006/NĐ-CP:
+ Dự án đầu tư thành lập mới hoặc dự án mở rộng KCN, KCX đã nằm trong Danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới và dự kiến mở rộng đến năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 1107/2006/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 (Quyết định số 1107/QĐ-TTg);
+ Dự án đầu tư thành lập KCN, KCX đã nằm trong Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Đối với dự án nêu trên, căn cứ khỏan 4, điều 37 Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện thủ tục thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà không phải trình Thủ tướng Chính phủ xin chấp thuận chủ trương đầu tư, cho phép thành lập KCN, KCX.
Việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án phải căn cứ vào các điều kiện và tiêu chí hình thành KCN, KCX quy định tại khoản 2, điều 1 Quyết định số 1107/QĐ-TTg nêu trên và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ dự án, thẩm tra dự án và cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 4, điều 37, điều 38 hoặc điều 39, điều 40, điều 46 hoặc điều 47 và điều 49 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP.
- Dự án đầu tư thành lập mới hoặc mở rông KCN, KCX không nằm trong quy hoạch phát triển KCN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phải trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương đầu tư, cho phép thành lập KCN hoặc quyết định bổ sung, điều chỉnh quy hoạch KCN.
Thủ tục thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án hoặc bổ sung, điều chỉnh quy hoạch KCN thực hiện theo quy định tại khoản 5, Điều 37, điểm b, khoản 2, Điều 71, Điều 38 hoặc Điều 39, Điều 40, Điều 46 hoặc Điều 47 và Điều 48 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP và quy định tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 1107/2006/QĐ-TTg.
- Dự án đầu tư thành lập KCN, KCX và dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN, KCX có nội dung như nhau.

File đính kèm