1. Đ/c Hoàng Mạnh Thắng - Trưởng phòng

E-mail: hoangmanhthang@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0987 315 768

2. Đ/c Hoàng Mạnh Thành - Phó Trưởng phòng

E-mail: hoangmanhthanh@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0915 145 877