1. Đ/c Nguyễn Doãn Chung - Trưởng phòng

E-mail: nguyendoanchung@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0227 3644 100

2. Đ/c Hoàng Mạnh Thành - Phó Trưởng phòng

E-mail: hoangmanhthanh@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0227 3644 100