1. Đ/c Nguyễn Doãn Chung - Trưởng phòng

E-mail: nguyendoanchung@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0974 792 666