1. Đ/c Nguyễn Doãn Chung - Trưởng phòng

E-mail: nguyendoanchung@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0974 792 666

2. Đ/c Phạm Khánh Linh - Phó Trưởng phòng

E-mail: phamkhanhlinh@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0982 991 785