1. Đ/c Lê Hồng Thảo - Trưởng phòng

E-mail: lehongthao@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0227 3644 100

2. Đ/c Phạm Duy Hảo - Phó Trưởng phòng

E-mail: phamduyhao@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0227 3644 100

3. Đ/c Nguyễn Đức Hưởng - Phó Trưởng phòng

E-mail: nguyenduchuong@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0227 3644 100