1. Đ/c Lê Hồng Thảo - Trưởng phòng

E-mail: lehongthao@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0915 239 133

2. Đ/c Nguyễn Trường Giang - Phó Trưởng phòng

E-mail: nguyentruongiang@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0987 490 139