1. Đ/c Nguyễn Quyết Chiến - Chánh Văn phòng

Điện thoại: (0227) 3 644 100

E-mail: nguyenquyetchien@thaibinh.gov.vn

2. Đ/c Lại Nguyễn Hùng - Phó Chánh Văn phòng

E-mail: lainguyenhung@thaibinh.gov.vn

Văn thư: (0227) 3 622 813

Fax: (0227) 3 644 872