1. Đ/c Nguyễn Quyết Chiến - Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0912 118 136

E-mail: nguyenquyetchien@thaibinh.gov.vn

2. Đ/c Lại Nguyễn Hùng - Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Kế toán

Điện thoại: 0942 491 973

E-mail: lainguyenhung@thaibinh.gov.vn

3. Bộ phận Văn thư:

Điện thoại: (0227) 3 622 813

Fax: (0227) 3 644 872