1. Đ/c Phạm Xuân Hán – Phó Trưởng Ban, phụ trách Trung tâm

Điện thoại: 0965 441 666

E-mail: phamxuanhan@thaibinh.gov.vn

Địa chỉ Trung tâm: Lô SL, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thành phố Thái Bình (gần Trạm xăng Cầu Mùa)

2. Đ/c Phạm Duy Hảo – Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: 0915 751 668

E-mail: phamduyhao@thaibinh.gov.vn