1. Đ/c Đinh Tuấn Minh – Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: (0227) 3843 609

E-mail: dinhtuanminh@thaibinh.gov.vn

Địa chỉ: Lô SL, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thành phố Thái Bình (gần Trạm xăng Cầu Mùa)