1. Đ/c Đinh Tuấn Minh – Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: 0914 241 893

E-mail: dinhtuanminh@thaibinh.gov.vn

Địa chỉ: Lô SL, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thành phố Thái Bình (gần Trạm xăng Cầu Mùa)

1. Đ/c Phạm Duy Hảo – Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: 0915 751 668

E-mail: phamduyhao@thaibinh.gov.vn