1. Đ/c Phạm Tùng Lâm - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban

E-mail: phamtunglam@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0227 3644 100

2. Đ/c Phan Đình Dực - Phó Trưởng Ban Thường trực

E-mail: phandinhduc@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0227 3644 100

3. Đ/c Nguyễn Văn Trường - Phó Trưởng Ban

E-mail: nguyenvantruong@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0227 3644 100

4. Đ/c Phạm Xuân Hán - Phó Trưởng Ban

E-mail: phamxuanhan@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0227 3644 100