Dự thảo

V/v tham gia ý kiến dự thảo Quy chế quản lý,vận hành, cung cấp và đảm bảo an toàn thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình và Cổng thông tin điện tử thành phần

Ngày bắt đầu: 30/08/2023

Ngày kết thúc: 12/09/2023

Số lượt xem: 40

Góp ý: 0