Dự thảo

xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định về mẫu báo cáo GSĐG đầu tư, chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về GSĐG đầu tư với chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.