1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý: Chi tiết xem tại đây

2. Phân công nhiệm vụ công tác của Lãnh đạo Ban: Chi tiết xem tại đây

3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Ban Quản lý: Chi tiết xem tại đây

4. Chuyển đổi số: Chi tiết xem tại đây

5. Tin hoạt động: 

6. Tin trong tỉnh: 

7. Thông báo: